Bayilik Lisansı Başvurularında İstenilen Belgeler

 

"Aşağıda aksi belirtilmeyen hallerde, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli sureti aşağıdaki sıraya uygun olarak sunulacaktır."

 

1.    Başvuru Dilekçesi

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Ek-1 sayılı ekinde yer alan "Lisans Başvuru Dilekçesi" örneği kullanılır.

2.    Taahhütname

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Ek-2 sayılı ekinde yer alan "Taahhütname" örneği kullanılır.

3.    Yetki Belgesi

Tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların adı, soyadı ve unvanının, tatbik imzasının, yetkinin sınırlarının yer aldığı imza sirküleri ve gerçek kişilerde, kişinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, ikametgâh adresinin, tatbik imzasının yer aldığı imza beyannamesidir.

4.    Oda Sicil Kaydı

Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan kişinin ticari merkezi hakkında alınan oda sicil kayıt belgesi veya Ticaret Sicil Tasdiknamesidir.

Oda sicil kaydının ilgili oda tarafından tasdikli sureti de kabul edilmektedir.

Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerinin yapacakları başvurularda aranmaz.

5.    İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre durumuna uygun olarak alınan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'dır.

İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında lisansa kaydedilecek ticari merkez adresi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aranmaz, ancak lisansa işlenecek tesis varsa başvuruya bu tesise ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı da eklenir.

6.    Asgari Mesafe Tespit Tutanağı

Örnek İçin Tıklayınız : (Şehir İçi İstasyona İlişkin - Şehir Dışı İstasyona İlişkin)

Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanları içinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde Belediye Başkanlıklarınca, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında ise İl Özel İdarelerince, yolun aynı yönü üzerinde önceki ve sonraki en yakın akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki mesafenin metre cinsinden tespitinin yapıldığı resmi belgedir.

Önceden bayilik lisansı verilmiş akaryakıt istasyonları için yapılacak lisans başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz.

7.    Bayilik Sözleşmesi

Bayi ile dağıtıcı lisansı sahibi arasında akdedilen tek elden satış sözleşmesidir.

Dağıtım şirketlerinin kendi işlettiği akaryakıt istasyonları için yapılan bayilik lisansı başvurularında Bayilik Sözleşmesi aranmaz.

Bayilik sözleşmesinin dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından her sayfası ıslak imzayla onaylanmış sureti de kabul edilmektedir.

8.    Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı

Ortaklar ve Hisse Dağılımı Beyanı, tüzel kişiye doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, T.C. uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği metindir.

Gerçek kişiler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında aranmaz.

9.    Adli Sicil Belgesi

Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydı veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslıdır.

Adli sicil beyan formu sunulması halinde, lisans işleminin sonuçlandırılabilmesi için beyan sahibinin adli sicil durumu Adalet Bakanlığı'na yazıyla sorulacak ve sunulan beyanın Adalet Bakanlığı'nca yazıyla teyit edilmesi beklenecektir.

Tüzel kişi başvurularında tüzel kişiye doğrudan veya dolaylı ortak olan gerçek kişiler için aranır.

Kooperatifler, dernekler, vakıflar, halka açık anonim şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin sadece yönetim kurulu üyelerinden istenir.

Kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri haricindeki kamu tüzel kişilerin başvurularında ve başvuru sahibinin, ikametgâhı Türkiye dışında bulunan yabancı ülke vatandaşı durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları ile yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi durumundaki doğrudan ve dolaylı ortakları için Adli Sicil Belgesi aranmaz.

10.    Vergi Kimlik Belgesi

Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhası veya bu bilgilerin verildiği resmi yazıdır.

Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri de kabul edilmektedir.

11.    Sigorta Poliçesi

Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca piyasa faaliyetinde bulunacaklar tarafından yaptırılması zorunlu olan Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesidir.

12.    Beyan Dilekçesi

Akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından sunulan yazılı beyan dilekçesidir.

Eğer halen lisansı bulunan bir akaryakıt istasyonu devir alınmışsa, önceki lisans sahibinin lisansının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi ile son altı ay içerisinde noter tarafından tasdiklenmiş imza sirküleri de sunulmalı ve önceki bayilik lisansının aslı genel ve özel hükümleriyle birlikte Kuruma iade edilmelidir.

13.    Adres Teyit Yazısı

Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili mahalli idareden alınan resmi yazıdır.

Akaryakıt istasyonunun faaliyete yeni başlayacağına ve daha önce lisanslandırılmadığına dair beyan dilekçesi sunulmuşsa veya tesis adresinde farklılık yoksa aranmaz.

İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

14.    Köy Pompasına Ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Lisansa köy pompası işlenmesi talebi varsa başvuruya köy pompasına ilişkin üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseselere ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sureti de eklenir.

İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

15.    Tanker Sayacı Muayene Cüzdanı

3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kılınan mercilerce tanzim edilen ve tankerin plakasını içeren karnedir.

Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.

İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

16.    Taşıma Belgesi, Taşıt Listesi ve Taşıt Kartı

Akaryakıt tankerine ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenmiş taşıma belgesi, taşıt listesi ve taşıt kartıdır.

Lisansa tarımsal amaçlı akaryakıt satışı tankeri işlenmesi talebi varsa sunulur.

İstasyonsuz kategorili bayilik lisansı başvurularında aranmaz.

17.    Lisans Bedeli Dekontu

Başvuru sırasında sunulması zorunlu olmayıp, eksiksiz yapıldığı tespit edilen lisans başvurularında istenir.

Lisans bedelinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara Şubesi'ndeki (Şube Kodu: 014)  TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 IBAN numaralı Petrol Lisans Alma-Tadil-Suret Bedeli hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu aslıdır. Lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin adı dekontta yer almalıdır.

Haberler